Provozní a domovní řád penzionu

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostoru penzionu Rabasův Mlýn (dále jen penzion) vydávám tento provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu na základě smluvního vztahu a další osoby, která prostory penzionu navštěvují.

Provozní a domovní řád

 

A.provozovatel a poskytované služby

Provozovatel: Tomáš Kubový, Na Draha 312, Kyšice 330 01 IČ:46830537, DIČ:7012182067

Odpovědná osoba: Tomáš Kubový

Rozsah služeb: penzion s trvalým provozem ubytovacích služeb

 

B. Ubytovací služby
 1. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti provozovateli.
 2. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento provozní řád plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
 3. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená topeniště.
 4. Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení, má provozní penzionu právo odstoupit od smlouvy i poskytování ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté služby.
 5. Check-in od 14.00, check out do 10:00hod. Jiné časy jsou možné po vzájemné dohodě.
 6. Každý host je povinen v prostorách u botníku využit jednorázové obuvi nebo návleků na přezutí.
 7. Každý pokoj je vybaven koupelnou se sprchovým koutem, WC, vybavenou kuchyňskou linkou, TV a wi-fi připojením. Heslo na wi-fi (rabasuvmlyn)
 8. Pravidelný úklid pokojů a společných prostor se provádí dle potřeby
 9. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Přemísťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 10. Počet osob v pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování.
 11. Do penzionu i celého areálu je přísně zakázán vstup se zvířaty, dále osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.
 12. Noční klid v budově i areálu penzionu platí od 22.00 – 6:00 hod a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

 

C. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 

 1. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. Pro úhradu škody může být penzionem přednostně použita již uhrazená rezervační záloha.
 2. Bude-li zjištěno poškození vybavení pokojů a společných prostor areálu penzionu, kdy nebude možné uvedení do původního stavu, uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.
 3. Parkování vozidel hostů je umožněno na oploceném pozemku před budovou penzionu. Majitel ani provozovatel neodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Penzion neručí za cennosti ani peníze odloženy v neuzamčených prostorách penzionu.
 4. Každý z hostů je povinen zabezpečit své věci, tak aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození.

 

D. Bezpečnostní pravidla a opatření

 

 1. Pohyb v penzionu, v jeho okolí a v používání relaxačních zařízení je na vlastní nebezpečí.
 2. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 3. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.
 4. Lékárnička je umístěna ve společných prostorech a bude poskytnuta na vyžádání.

 

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření

 

 1. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachovou směrnici v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradní souhlas.
 2. Penzion je kompletně nekuřácké zařízení. Nedopalky je nutno umísťovat do příslušné nádoby před vchodem.
 3. V celém penzionu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 4. Na pokojích a chodbách je zakázáno používání vlastních elektrických a nebo plynových zařízení s výjimkou hygienických zařízení a počítačů.
 5. Hasicí přístroje jsou umístěny na dobře přístupném místě v celém penzionu a používejte jen a pouze při vzniklém požáru. V penzionu jsou protipožární čidla.
 6. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo provozovateli nebezpečí požáru.

Ohlašovny na tel. číslech:

Tísňové volání 112 První pomoc 155 Hasiči 150 Policie 158

Provozovatel 777 900 507, 602 520 037

 

F. Ostatní

 

 1. Host je povinen při odchodu pokoje zhasnout, vypnout veškeré el. spotřebiče , zavřít okna a uzamknout dveře pokoje.

 

G. Všeobecné a stornovací podmínky

 

 1. Zrušení účasti na pobytu je možné zrušit osobně, telefonicky nebo písemně.
 2. Při zrušení objednávky ze strany zákazníka se účtuje:
  1. zrušení v termínu 7-0 dní před nástupem 100% ceny pobytu
  2. zrušení v termínu 30-8 dní před nástupem 50% z ceny pobytu
  3. zrušení v termínu 60 a více před nástupem 0= z ceny pobytu
 3. V případě náhlého a vážného onemocnění se storno poplatky neúčtují.